söndag 22 april 2018
Sametinget i gamla riksdagshuset
Två gånger har Sametinget hållit sitt plenum i gamla riksdagshuset i Stockholm. Foto: Marie Enoksson.

Bakgrund

Som ursprungsfolk har samerna delvis en annan ställning än andra nationella minoriteter i Sverige. 1977 erkände den svenska riksdagen samerna som ett ursprungsfolk i Sverige. Från 2011 står det i Sveriges grundlag att samerna är ett folk i Sverige.

Invigt 1993
1989 presenterades en offentlig utredning som kallades Samerättsutredningen. Ett av förslagen var att inrätta ett folkvalt samiskt organ i Sverige. Då hade Finland redan haft ett samiskt organ sedan 1973 och Norge invigde sitt Sameting 1989. Sametinget i Sverige invigdes av Carl XVI Gustav 1993.

Motiv för inrättandet
Om samerna ska kunna medverka i det politiska livet behöver det finnas ett representativt organ för hela den samiska befolkningen. Samerna har som liten minoritet i Sverige svårt att nå fram i ordinarie demokratiska församlingar som är baserade på majoritetsdemokrati. Det finns till exempel ingen samisk representation i Sveriges riksdag.

Parlament och myndighet
Sametinget blev en blandning av folkvalt parlament och statlig förvaltningsmyndighet. Det innebär att det finns en inbyggd konflikt mellan samernas vilja till ökat självbestämmande och statens vilja att kontrollera och reglera.

Folkvald ledning
Rösträtten till Sametinget ger väljarna rätt att utse en folkvald ledning till den statliga förvaltningsmyndigheten. Plenum utser en styrelse, som i sin tur utser kanslichef. Sametinget är en statlig förvaltningsmyndighet under landsbygdsdepartementet. Men med hänsyn till syftet med denna myndighet har Sametinget ändå ganska stor frihet att finna sina egna arbetsformer.

Dubbla och motstridiga roller
Det är inte helt oproblematiskt att Sametinget i sin egenskap av statlig myndighet skall verkställa den politik och de beslut som fattas av riksdag och regering. Samtidigt har sametingets folkvalda ledamöter valts in på partiprogram och vallöften som kan gå stick i stäv med Sveriges samepolitik.

Inte ett organ för självstyre
I regeringens proposition om Sametinget från 1992, sägs att ”trots benämningen TING är det inte frågan om något organ för självstyre, som skall verka i stället för riksdag eller kommunfullmäktige, eller i konkurrens med dessa organ”. Sametingslagen ger inte heller något utrymme för en annan tolkning. Sametingets formella status anges i första paragrafen: ”I denna lag ges bestämmelser om en särskild myndighet ‑ Sameting­et ‑ med uppgift främst att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige”.

Starkare ställning i internationell rätt
Sametinget i Sverige är alltså ännu inte ett organ för samiskt självbestämmande. Men sedan Sametinget inrättades har urfolkens rättsliga ställning stärkts i internationell rätt. ”Det är numera alltså ostridigt att samerna har en rätt till kulturell autonomi och detta förutsätter en viss grad av självstyre”, konstateras i Sametingsutredningens betänkande från 2002 (Sametingets roll i det svenska folkstyret).

Sametingslag
För statliga myndigheter gäller att regeringen ger direktiv för verksamheten och att myndigheten ska verkställa regeringens politik. Regeringens direktiv finns i sametingsinstruktionen. Sametingets arbetsuppgifter är dock inskrivna i en lag, sametingslagen, och inte i en regeringsförordning.

Steg på vägen
Ett steg på vägen enligt den dåvarande svenska regeringen, var beslutet att göra Sametinget till central förvaltningsmyndighet för rennäringen. Från och med 2007 överfördes vissa myndighetsuppgifter från länsstyrelserna och Jordbruksverket till Sametinget (Prop 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande). Sametingets politiker ansåg dock att beslutet inte var tillräckligt omfattande och därför etniskt diskriminerande.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-04-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?