tisdag 24 april 2018

Tips om andra möjligheter att söka kulturbidrag

Sametingets kulturnämnd har en begränsad budget och medlen räcker tyvärr inte till alla projekt. Men vi tipsar gärna om andra möjligheter att söka bidrag till konst- och kulturprojekt.

 • Kulturbryggan har ett årligt anslag på 25 miljoner för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att under perioden 2011-2015 pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur. Läs mer
   
 • Konstnärsnämnden delar ut konstnärsstipendier och projektbidrag  till enskilda konstnärer.

Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm
Telefon: 08-50 65 50 00
Fax: 08-50 65 50 90
E-post: info@konstnarsnamnden.se
Webbplats: www.konstnarsnamnden.se

 • Statens kulturråd beviljar årligen stöd till projekt som rör nationella minoriteters språk och kultur. Stöd kan sökas av förening, organisation, institution eller andra med organisationsnummer. Prioritet ges till insatser som stärker de nationella minoriteternas kulturella strukturer samt till barn- och ungdomsverksamhet och jämställdhetsprojekt. För projektbidrag gäller att projektet bör ha annan delfinansiering, företrädesvis från kommun och/eller landsting. Mer information om stödet för nationella minoriteters kulturverksamhet

  Under samma period hålls ett extra ansökningstillfälle för stöd till planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur. Syftet med bidraget till planerad utgivning är att främja kvalitet, mångsidighet och fördjupning i bokutgivningen. Bidrag kan sökas för särskilt kostnadskrävande projekt av den som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art och som är verksam i Sverige. Mer information om stödet till planerad utgivning av litteratur

 • Professionella konstnärer, amatörer och frivilligorganisationer kan söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram

  Kulturkontakt Nord utlyser medel för nordiskt kultursamarbete inom två ramprogram riktade mot professionella konst- och kulturaktörer: Konst- och kulturprogrammet, samt Mobilitet- och residensprogrammet. Kulturkontakt Nord har även, inom ramen för Nordiska Ministerrådets Konst och kulturprogram, en stödordning för översättning av nordisk litteratur inom Norden. Nordiska förlag kan söka översättningsbidrag i det land originalverket är publicerat. Kulturrådet administrerar ansökningar som rör översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk. Även amatörer och frivillig-organisationer kan söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Läs mer

Kulturkontakt Nord

Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland
E-post: info@kknord.org
Webbplats: www.kknord.org
 

 • Nordiska kulturfonden främjar det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna:

Nordiska kulturfonden
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Telefon: +45 33-96 02 00
Fax +45 33-32 56 36
Webbplats: www.nordiskkulturfond.org

 

 • Portalen nordiskafonder.se samlar de fyra bilaterala nordiska fonderna i Sverige som bland annat främjar kultursamverkan: Kulturfonden för Sverige och Finland, Svensk-danska kulturfonden, Svensk-norska samarbetsfonden och Svensk-isländska samarbetsfonden. Fonderna delar ut bidrag och stipendier till projekt som omfattar två nordiska länder.

 • Från Stiftelsen "Kaija Anstensens Minnesfond" som Stockholms sameförening bildat efter en donation, kan du som enskild same eller samiska organisationer ansöka om medel. Stiftelsen ska främja samiska rättigheter och samisk kultur genom att ur den löpande avkastningen betala ut stipendier eller kontanta bidrag. För mer upplysningar: Linnea Saitton Nord 0270-28 48 91 eller e-post kaijasminnesfond@gmail.com
   
 • Varje år finns det möjlighet att söka statsbidrag till stöd för de nationella minoritetsspråken från Institutet för språk och folkminnen (SOFI). Bidrag lämnas exempelvis för pedagogisk verksamhet på det språk som ska läras in, för språkprojekt som riktas till barn och deras föräldrar eller för läsfrämjande insatser. Dessutom lämnas bidrag till insatser för att öka enskildas kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer. Insatser som riktas till barn och ungdomar främjas särskilt. Läs mer
   
 • Samerådet utlyser stipendier och det är möjligt att ansöka om kulturbidrag till samarbetsprojekt. De brukar dela ut tre arbetsstipendier till samiska kulturarbetare á 20 000 euro. Det finns möjlighet att söka projektstöd till samarbetsprojekt inom samisk kultur. Ansökningar sänds till: Samerådet, Kulturavdelning, Seitatie 35, FI-99980 Utsjoki, Finland.
  E-post: saamicouncil(at)saamicouncil.net
  Tel: +358 40 8208 351
   
 • Det finns även möjligheter att söka stipendier och bidrag till kulturprojekt via Sametinget i Norge. Läs mer
   
 • Hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) kan finnas möjligheter att söka medel. Ibland har de särskilda medel fördelade till nationella minoriteter. Läs mer
   
 • Sveriges länsstyrelser driver projektet Kalejdoskop för att göra fler delaktiga i arbetet med kulturarv. Kulturarvsarbetet ska präglas av mångfald där alla inkluderas. Just nu kan du söka pengar för att berätta en historia som breddar kulturarvet. Kalejdoskop letar efter förbisedda och bortvalda platser och människor. Kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information. Läs mer
   
 • Västerbottens län delar 2015 ut två kulturstipender för att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendiaten ska vara verksam inom Västerbottens län. Under 2015 prioriteras dans och teater. Varje stipendium uppgår till 75 000 kr. Ett bildkonststipendium på 150 000 kr delas ut till en sökande som är professionellt verksam inom Västerbottens län. Sista ansökningsdag är 15 februari 2015. Beslut fattas i maj och utdelning av stipendierna sker i juni.
   
 • Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Telefon: 08-51 91 80 00
Fax: 08-660 72 84
E-post: riksant@raa.se
Webbplats: www.raa.se

 • Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är Barn och ungdomar i kulturlivet: Projekt som syftar till utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Är din idé ett möjligt arvsfondsprojekt? Du som har en projektidé kan diskutera den med Arvsfondens handläggare. Särskilda telefontider finns. Du kan ställa frågor om både projekt- och lokalstöd. Telefonnummer 08-700 09 40. Telefontider: Tisdagar klockan 09.00-11.00 och torsdagar, klockan 09.00-11.00. Förbered dig inför samtalet genom att läsa igenom den information som finns på sidorna om projekt- och lokalstöd på webbplatsen http://www.arvsfonden.se/sok-pengar

Om din fråga gäller en redan inskickad ansökan eller ett pågående projekt ska du inte ringa på den fasta telefontiden, kontakta istället den handläggare som du har blivit tilldelad på dennes direktnummer, eller via e-post. Här hittar du kontaktuppgifter till våra handläggare http://www.arvsfonden.se/om-arvsfonden/kontakt-och-press

Arvsfondsdelegationen
Box 2218
103 15 Stockholm
Telefon: 08-700 08 00
E-post: info@arvsfonden.se
Webbplats: www.arvsfonden.se

 • Hos Boverket kan man ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Observera att projektet inte får påbörjas förrän Boverket beviljat bidraget. Bidraget kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och handikappanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten.

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Telefon: 0455-35 30 00
E-post: registraturen@boverket.se
Webbplats: www.boverket.se

 • Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm
Telefon: 08-665 11 00
Fax: 08-661 18 20
E-post: registrator@sfi.se
Webbplats: www.sfi.se

 • Statens musikverk delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det professionella musiklivet. Dessa projekt kan ha en nationell och/eller internationell prägel.

Statens musikverk

Box 16326
103 26 Stockholm
Telefon: 08-519 554 00
E-post: registrator@musikverk.se
Webbplats: www.statensmusikverk.se

 • Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Vidare fördelas konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Sveriges Författarfond
Box 1106
111 81 Stockholm
Telefon: 08-440 45 50
Fax: 08-440 45 65
E-post: svff@svff.se
Webbplats: www.svff.se

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-12-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?