söndag 22 april 2018

Mii lea dáhpáhuvvan dan rájis go Eallinbiras dohkkehuvvui?

Lea vássán eanet go guokte jagi dan rájis go Sámediggi dohkkehii Eallinbirasprográmma. Dás lea čoahkkáigeassu mii lea dáhpáhuvvan Eallinbirasbarggus dan rájis go dohkkehuvvui 2009. Eallinbirrasis lea stivrenjoavku mii lea vuoruhan eallinbirasprográmmas áigodahkii 2009-2011.

Golbma oasseulbmila mearriduvvojedje vai galgá duohtandahkat dan oppalaš ulbmila:

  • Nanu eallinbiras
  • Árbevirolaš diehtu ja
  • Dássadas ovdáneapmi (gos ođđaáigasaš ja árbevirolaš diehtu ovttastahtto).

Mii leat bargan daiguin golbma oasseulbmiliiguin máŋgga ládje ja máŋga ulbmiljoavkkuiguin, sihke iežamet vuolggahemiid bokte ja maid geahččalanprošeavtta ruhtadeami bokte j.n.a. Dás vuolil vuosehit dan rukses láiggi mii lea láidestan barggu dássážii.

Árbediehtu

Čuovvovaš doaimmat leat čadnon Eallinbirrasii ja árbedihtui:
•    Geahččalanprošeakta boazodoalus Loga eanet
•    Boahtteáigekonferánsa Liksjoes
•    Plána Sámedikki boahttevaš strategalaš bargguin árbedieđuin lea dahkkon
•    Ovttasbargoprošeakta Sámedikki ja CBM ”Boazu indikáhtorin” gaskkas lea bidjon johtui. Prošeavttas guokte diehtooktiibidjama galget buktot ovdan, okta akademalaš dutkama birra ja okta árbevirolaš dieđu birra. Dain galgá dahkkot analysa vai oažžu ovtta syntesa mii sáhttá addit viidábut ja čielgaseappot gova bohcco váikkuhusas eatnamiidda. Traineeprográmma Buolvas buolvvaj gullo dán prošektii.

Bargu nuoraiguin

Eallinbirrasis Sámediggi bargá nuoraiguin sierra ládje, eanemus ná láhkái:
•    Ovttasbargguin Sáminuorain.
•    Lahka ovttasbargu Jåhkåmåhke gielddain Jokkmokk Winter Conference bargguin
•    Váldit mielde nuoraidovddasteddjiid bargojoavkkuide, referánsajovkkuide

Eallinbirrasa nanusmahttin sámi servodagas 

Čákkit lea bargojoavkku namma gos sierra formálalaš ja eahpeformálalaš jođiheaddjit sámi servodagas bovdehuvvojedje bargat áššiin got mii implementeret Eallinbirrasa ja Eallinbirrasa váldo prinsihpaid sierra joavkkuin ja organisašuvnnain sámi servodagas.
Implementeren lea juo álgán muhto plána joatkašuhtti bargui lea maid bukton ovdan Sara Larssonis. Sámedikki politihkkarat ja jođiheapmi galget maid meannudit dán plána ovddosguvlui.
Boahtteáigekonferánsa Liksjoes 2010 ja Aerviesjaevries 2011
Sámediggi bovdii sárdnideddjiid geat sáhtte movttiidahttit ja buktit ođđa jurdagiid ságastallamiin árbevirolaš dieđu, giela, (de)koloniserema sohkabealrollaid ja iežá fáttaid birra.. Beroštupmi konferánssas leai stuorat ja árvvoštallan vuosehii ahte oasseváldit ledje oalle positiivvalaččat lágideapmái. Evttohusat joatkašuhtti bargui boahtteáige konferánsii gávdno.

Sámedikki čállingoddi

Doaimmat bargovehkii mii lea čadnon Eallinbirrasii
•    Bargiidbeaivvit Bihtámis miessemánus 2010 fáttain Eallinbiras
•    Boahtteáigekonferánssat Liksjoes ja Aerviesjaevries
•    Sámedikki njuolga dálkkádat ja birasváikkuhus: Plána buktit ovdan birasjođihanvuogádagaid Sámediggái lea váldon ovdan. Birasjođihanvuogádat lea láhkagáibádus. Ášši lea jođiheamis vuordime mearrádusa ja čađaheami!
•    Moadde bargi leat oasselastán gurssas "Dialog för naturvård".
 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-01-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?