söndag 22 april 2018

Mij la dáhpádum dat rájes gå Iellembirás dåhkkiduváj?

Vássám li juo ienep gå guokta jage dat rájes gå Sámedigge dåhkkidij Iellembirásprográmmav. Tjoahkkájgäsos vuoset mij ja dáhpáduvvam Iellembirásbargon maŋel gå dåhkkiduváj 2009. Iellembirrasin la stivrrajuogos mij la dahkam vuorodimijt iellembirásprográmman 2009-2011 ájggáj.

Gålmmå oasseulme dåhkkiduvvin ållidittjat gájkbadjásasj ulmev:

 1. Nanos iellembirás
 2. Árbbedábálasj máhttudahka ja
 3. Åvddånibme balánsan (manna dálásjájggásasj ja árbbedábálasj máhttudahka  aktiduvvá).

Barggam lip dáj gålmmå oasseulmij moatteláhkáj ja umasslágasj ulmmejuohkusij, goappátjagá sisŋásj álggagij baktu ja gárvedimprosjevta biednigahttema baktu ja vil enap. Vuollelin vuosedip  vuodoájádisáv mij la bargov jådedam dán rádjáj.

Árbbediehto

Tjuovvo dåjma li dagádum ma li aktidum Iellembirrasij ja árbbediehtuj:

 • Gárvedimprosjevta  boatsojäládusán
 • Boahtteájggekonferänssa  Liksjuon
 • Plána Sámedikke  strahtegalasj bargguj åvddålijguovlluj árbbediedujn la dagádum
 • Aktisasjprosjäkta Sámedikke ja CBM  ”Renen som indikator”gaskan la jåhtuj boahtám. Prosjevtan galggi guokta máhttudaktjoahkkájgessusa dagáduvvat, akta akademak åtsådime birra ja akta árbbedábálasj máhttudagá birra. Dajs galggá de guoradallam dagáduvvat, dagátjit  tjoahkkájgessusav mij vaddá tjiegŋalap dádjadimev  gåktu boahttsu bájnasj májav ja suv árvvo mádjaj(ednamijda). Traineeprográmma Buolvas buolvvaj la oasse dán prosjevtan.

Barggo nuoraj

Iellembirrasin Sámedigge barggá nuoraj moatteláhkáj, åvdemusát

 • Aktisasjbarggo Sámenuorajn
 • Lahka aktisasjbarggo Jåhkåmåhke kommuvnajn Jokkmokk Winter Conference  birra
 • Válldet maŋen nuorajåvdåstiddjijt barggojuohkusijn, referänssajuohkusijn  

Iellembirrasa dabrridibme sáme sebrudagán

 • Čákkit la barggojuohkusa namma manna umasslágásj formálalasj ja sahte lájddijiddje sáme sebrudagás gåhtjoduvvin bargatjit ássjijn gåktu mij  ållidip Iellembirrasav ja Iellembirrasa bagádiddje prinsihpajt umasslágásj juohkusijn ja organisasjåvnåjn sáme sebrudagán. Ållidibme l juo álggám valla Sara Larsson la aj dahkam plánav bargguj åvddåguovlluj. Plána vuorddá vil gárvedimev Sámedikke politijkkárijs ja lájddijiddjijs.
 • Boahtteájggekonferänssa Liksjuon 2010 ja Árviesjávren 2011. Sámedigge gåhtjoj sáhkadiddjijt gudi máhttin måvtåstuhttet ja ådå ájádusájt buktet ságastallamijn árbbedábálasj máhttudagá, giela,ruopptot válldema, sjiervveánburgij birra ja vil enap. Miellogisvuohta konferänssaj lij stuorre ja árvustallam vuosedij oassevállde lidjin sieldes positijvalattja ásadibmáj. Oajvvadus joarkket barggov boahtteájggekonferensaj gávnnu.

Sámedikke dåjmadahka

Barggo barggij gudi li aktidum Iellembirrasij:

 • Barggijbiejve Bihtámin moarmesmáno 2010 temajn Iellembirás
 • Boahtteájggekonferensa Liksjuon ja Árviesjávren
 • Sámedikke ietjas klimáhtta ja birásvájkodibme: Plána Sámedikke biráslájddidimvuogádagá åvdedibmáj la dagádum. Biráslájddidimvuogádahka l láhkarávkalvis. Ássje l lájddijiddjij duogen ja vuorddep märrádusáv ja tjadádimev.
 • Muhtem bargge li oasev válldám kursan "Dialog för naturvård".
© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-01-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?