söndag 22 april 2018

Mannasinie edtja gïelem vedtedh?

Saemiedigkien sveerjesne lea raerievedtems funksjovne sveerjen politiken systemesne. Demokratijesne jienebelåhkoe mierede. Unnebelåhkoeh eah gellien aejkien nuepieh utnieh mieriedidh demokratiske tjåahkojne. Saemiedigkie gååvnese juktie saemide gïelem vedtedh. Datne veeljh guhte dov saadth-almetjem edtja årrodh.

Saemiedigkie lea saemiej gïele sveerjesne.  Gåessie ij gïelem vedtedh, dïhte seamma goh jeatjah åadtjoeh politiske saadth-almetjh veeljedh. Jis gïelem vadtah dle dov gïelem faamosne jïh saemiedigkien politiske otnjegem veeljh.

Saemiedigkien veeljememoenehtse datnem haasta öövtiedimmiem stuvredh – dov gïelem joekehts darjoeh!

Sijjie åssjalommesidie
Saemiedigkien lïhtsegh öövre goh saemien siebredahken guelmeste vuesiehtieh. Mijjen leah ovmessieh duekieh jïh dååjrehtsh. Nännoes saemiedigkien tjïrrh lea nuepiem buerebe jeatjahdehtemh åadtjodh. Saemiedikie lea seamma aejkesne sijjie ovmessieh åssjalommesidie, akte demokratiske åårgane. Digkiedimmieh tjoeverieh jåarhkedh gaajhkh saemiej bööremessi gaavhtan.

Gïelem vedtedh
Veeljeme biejjien lea suehpeden 19b. 2013.  Datne edtjh veeljemepaehperh veeljeme-byjjesfaamoste åadtjodh dov påaste-tjaalesäjjan.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2012-11-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenySametingsval
MenySametingsval
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?