tisdag 24 april 2018

Barkoestipendijumh saemien tjaelijidie

Saemiedigkien kultuvreraerie säjhta saemien litteratuvre-låhkojde sveerjesne skreejrehtidh jïh dan dïehte barkoestipendijumh saemien tjaelijide byjjehtidh, fïerhten 50.000 kr.

Kultuvreraerie säjhta nuepieh jïenebh saemide vedtedh, stipendijumem ohtsedidh, jïh ij leah daelie naan
krïebpesje, goh arebi publisereme maam. Mohte dïhte ohtsije tjoevere tjaeledh naaken dejnie saemien
smaarehgïeline jïh svöörjesne edtja darjoemisnie årrodh.

Minngemes ohtsemebiejjie lea rahkan 1b. 2008. Ohtsemeleahpa gååvnese dennie åelkies meny´esne.

Gyhtjelassi bïjre, gaskesadth:
Kultuvregïetedallije Anna Sarri, teel.nr. 0980-780 37 jallh
kultuvregïetedallije Susanne Idivuoma, teel. nr. 0980-780 57, jallh
kultuvreraerien åejvie Per Gustav Labba, teel. nr. 073-8177102.
© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2008-10-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

Följ Sametinget

MenyPress
MenyPress
På sametinget.dev.imcode.com använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?